Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Drave
Mestna občina Maribor
Več o projektu
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija
Prebivalci Mestne občine Maribor bomo s projektom pridobili sodobni sistem upravljanja z odpadno vodo, s katerim bomo občutno zmanjšali onesnaževanje reke Drave in tako uspešneje ohranjali njeno ekološko stabilnost ter biotsko raznolikost. Ob neposrednih pozitivnih učinkih na naše zdravje prinaša čistejše in bolj zdravo okolje tudi dvig kakovosti življenja vseh, ki v Mestni občini Maribor živimo in delamo.

O projektu

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Drave – Mestna občina Maribor prinaša gradnjo sodobnega kanalizacijskega sistema, s katerim bo na kanalizacijsko omrežje dodatno priključenih 3.508 prebivalcev krajevnih skupnosti Kamnica, Limbuš, Pekre in Malečnik - Ruperče, katerih komunalna odpadna voda se je do zdaj odvajala neposredno v reko Dravo ali v greznice.

Po gradnji kanalizacijskega sistema bo stopnja priključenosti prebivalstva na ustrezno javno infrastrukturo odvajanja odpadne vode 98-odstotna. Vsi priključeni bodo imeli zagotovljeno ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode na Centralni čistini napravi Maribor.
Projekt prebivalcem omenjenih naselij in Mestni občini Maribor prinaša vrsto prednosti. Prva je zagotavljanje sodobne infrastrukture ravnanja z odpadno vodo v tistih primestnih območjih v Mestni občini Maribor, ki do zdaj niso bila ustrezno komunalno opremljena. S tem neposredno višamo življenjsko raven njihovih prebivalcev, dvigamo kakovost bivanja na teh območjih in omogočamo njihov nadaljnji razvoj. Druga prednost je zmanjševanje onesnaževanja okolja in ohranjanje biotske raznovrstnosti porečja Drave.
Vsak dodatni meter javnega odvajanja komunalne odpadne vode, ki se zaključuje z ustreznim čiščenjem na čistilni napravi, prispeva k čistejšemu in bolj zdravemu okolju, čistejšim podtalnim vodam in vodotokom, ki so bili zaradi neposrednih izpustov ali pretočnih greznic do zdaj izpostavljeni onesnaževanju. Ta prednost je bistvena v luči ohranjanja ekološke stabilnosti prostora, ohranjanja vodnih virov kot strateške dobrine države v času klimatskih sprememb, predvsem pa zaradi neposrednih pozitivnih učinkov na zdravje prebivalstva.

Vrednost projekta

Vrednost projekta

Projekt je vreden 11 milijonov evrov.
V višini 5 milijonov evrov ga sofinancirata Kohezijski sklad Evropske unije (85%) in Republika Slovenija (15%).

Izvajalec projekta

Izvajalec projekta

Izvajalec del je podjetje Nigrad, d.o.o., ki bo delo opravilo s partnerji (Pomgrad, d.d., Cestno podjetje Ptuj, d.d. in Komunala Slovenske gorice, d.o.o.).

Trajanje projekta

Trajanje projekta

Projekt bo zaključen do konca leta 2023.

Lokacije

Kamniška graba KS Kamnica

KAMNIŠKA GRABA
KS Kamnica

Zgradili bomo 1.230 metrov nove kanalizacije.

Več
Malečnik-Trčova KS Malečnik - Ruperče

MALEČNIK–TRČOVA
KS Malečnik - Ruperče

Zgradili bomo 9.600 metrov gravitacijskega in tlačnega kanala ter devet črpališč.

Več
Pekre-Hrastje KS Pekre

PEKRE–HRASTJE
KS Pekre

Zgradili bomo 6.800 metrov gravitacijskega in tlačnega kanala ter razbremenilnik s črpališčem.

Več
Limbuš-Laznica KS Limbuš

LIMBUŠ–LAZNICA
KS Limbuš

Zgradili bomo 6.600 metrov gravitacijskega in tlačnega kanala ter eno črpališče.

Več